BASTION

STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

LOGOWANIE

Statut

STOWARZYSZENIA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH „BASTION”

z dnia 13.10.2018r z późniejszymi zmianami.

Stan na dzień 18.12.2019r

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

 • § 1
 1. Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych „BASTION”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Dewizą stowarzyszenia jest cytat w języku greckim „MOLON LABE” który w tłumaczeniu na język polski oznacza przyjdź i weź.
 • § 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa Łódzkiego.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – REGIONY.
 • § 3
 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem o charakterze proobronnym
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem o charakterze strzeleckim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i amunicji.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem rekonstrukcji historycznych w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o broni i amunicji.
 5. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem o charakterze sportowo-turystycznym mającym promować sport we wszystkich dyscyplinach) oraz aktywną turystykę pieszą i rowerową regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem REGION-u łódzkiego.
 6. Stowarzyszenie może być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • § 4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • § 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

 • § 6

Działalność partii politycznych na terenie Stowarzyszenia jest zabroniona. Członkowie stowarzyszenia nie mają prawa brania udziału w działalności  partii politycznych w imieniu stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

Cele i metody działania

 • § 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie wzorców obywatelskich ze szczególnym akcentem na rozwijanie postaw patriotycznych i pro obronnych;
 2. Promowanie obronności państwa, historii, tradycji i etosu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz innych służb mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, zbieranie, kolekcjonowanie, w tym broni palnej oraz innych pamiątek świadczących o tradycji oręża;
 4. Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania.
 5. Działalność wspierająca demokrację;
 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy służb mundurowych;
 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 11. Kolekcjonerstwo broni palnej, rozpowszechniania kolekcjonerstwa broni palnej oraz organizowanie rekonstrukcji historycznych;
 12. Popularyzowanie i upowszechnianie oraz rozwój strzelectwa, w tym strzelectwa sportowego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), sportów obronnych i militarnych;
 13. Prowadzenie edukacji obronnej młodzieży i dorosłych;
 14. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia;
 15. Podnoszenie umiejętności strzeleckich młodzieży ,dorosłych;
 16. Edukacja z zakresu powszechnej samoobrony przed skutkami zdarzeń losowych, aktów terroryzmu, klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych;
 17. Rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;
 18. Organizowanie wypoczynku młodzieży i seniorów;
 19. Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;
 20. Popularyzowanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 21. Szerzenie wiedzy i zachowań proekologicznych;
 22. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 23. Wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom;
 • § 8
 1. Stowarzyszenie realizuje swe cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez:
  1. Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, co oznacza prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z wiedzy o technice wojskowej i policyjnej, regulaminów wojskowych i policyjnych, historii, terenoznawstwa, pionierstwa (surwiwalu) i pierwszej pomocy;
  2. Prowadzenie wśród swoich członków całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
  3. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa;
  4. Współpracę z władzami państwowymi, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego;
  5. Czynny udział w obchodach i uroczystościach narodowych;
  6. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne;
  7. Prowadzenie profilaktyki uzależnień;
  8. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych;
  9. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska;
  10. Prowadzenie ww. działalności także wśród osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu.
 2. Stowarzyszenie realizuje swe cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez:
 1. Organizację obozów, imprez i zajęć szkoleniowych, sportowych, krajoznawczych, rekreacyjnych i integracyjnych;
 2. Organizowanie szkoleń, szkoleń sportowych, szkoleń pracowników ochrony, zawodów sportowych, kursów, treningów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu strzelectwa: sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), strzelectwa długodystansowego, strzelectwa rekreacyjnego, strzelectwa westernowego sportów obronnych i militarnych, w szczególności dla mieszkańców Miasta Łodzi, Województwa Łódzkiego i Rzeczypospolitej;
 3. Prowadzenie szkoleń strzeleckich dla młodzieży, dorosłych oraz pracowników ochrony
 4. Uprawianie strzelectwa, w tym strzelectwa sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), strzelectwa długodystansowego, strzelectwa rekreacyjnego, oraz sportów obronnych i militarnych, w szczególności przez mieszkańców Miasta Łodzi, Województwa Łódzkiego i Rzeczypospolitej;
 5. Prowadzenie strzelnicy sportowej;
 6. Prowadzenie strzeleckiego klubu sportowego;
 7. Tworzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym, praktycznym oraz historycznym;
 8. Reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych;
 9. Udział w szkoleniach i konferencjach naukowych poświęconych tematyce powszechnej samoobrony przed skutkami zdarzeń losowych, aktów terroryzmu, klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych;
 10. Poszukiwanie oraz gromadzenie informacji i eksponatów kolekcjonerskich dotyczących historii wojskowości;
 11. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz higieny i oświaty zdrowotnej;
 12. Gromadzenie i pokazy sprzętu wojskowego oraz zapewnianie możliwości realizacji kolekcjonerstwa broni palnej, w szczególności przez szerzenie wszelkiej wiedzy o broni palnej, o bezpiecznym obchodzeniu się z bronią palną;
 13. Organizowanie spotkań kolekcjonerów broni palnej, dla rozwoju kolekcjonerstwa broni palnej i integracji środowisk kolekcjonerów broni palnej;
 14. Organizowanie rekonstrukcji historycznych;
 15. Organizowanie oraz udział w wykładach, konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach, ćwiczeniach, kursach i obozach;
 16. Kształcenie kadry instruktorskiej;
 17. Prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;
 18. Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej w zakresie prowadzonej działalności Stowarzyszenia.
 1. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia.

 • § 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem specjalnym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. czynnych;
  2. specjalnych;
 • § 10
 1. Członkiem czynnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca czynnym lub byłem funkcjonariuszem Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub innych państwowych formacji mundurowych, która złoży pisemną deklarację. Członkostwo to staje się faktem wraz z podjęciem odpowiedniego postanowienia przez Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Specjalni:
  1. Członkiem specjalnym Stowarzyszenia może zostać:
   • były członek czynny Stowarzyszenia
   • najbliższa rodzina członka czynnego przez którą rozumiemy męża, żonę, córkę, syna, brata siostrę , matkę lub tez ojca wyznająca ideologię Stowarzyszenia BASTION i okazująca mu swoje moralne i materialne poparcie.
   • osoba fizyczna jak i prawna przyjęta do Stowarzyszenia dla specjalnych wartości społecznych lub obywatelskich, nie biorąca osobistego udziału w pracach Stowarzyszenia, jednakże wyznająca jego ideologię i okazująca mu swoje moralne i materialne poparcie.
  2. Członek specjalny ma prawo głosu doradczego na Walnym Zebraniu, ale nie może zasiadać w pozostałych władzach Stowarzyszenia.
  3. Członkiem specjalnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, wraz z podjęciem uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoba ta zobowiązana jest do płacenia składek w minimalnej wysokości.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. Członek honorowy jest tytułem okolicznościowym, którego nadanie nie nakłada żadnych praw i obowiązków formalnych.
 • § 11
 1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do pełnego uczestnictwa we wszystkich formach działania Stowarzyszenia oraz do korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia. Nie dotyczy to członków honorowych, których nie dotyczy również bierne i czynne uczestnictwo w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
  1. przestrzeganie porządku i dyscypliny, w szczególności w czasie imprez i szkoleń;
  2. regularne i terminowe opłacanie składek;
  3. aktywne przyczynianie się do realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności poprzez pomoc w organizacji szkoleń, wycieczek, obozów, itp. jak również uczestniczenie w nich;
  4. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • § 12
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi w formie pisemnej;
  2. podjęcia ostatecznej uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia;
  3. zgonu;
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały.
 3. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu nie zwalnia byłego członka od rozliczenia się z powierzonego mienia oraz zapłaty zaległych składek.
 • § 13
 1. Wykluczenie może nastąpić na skutek:
  1. nieprzestrzegania porządku i dyscypliny w związku z działalnością stowarzyszenia;
  2. zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
  3. nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
  4. niespełniania wymogów określonych w § 10 ust. 1, w szczególności poprzez utratę pełnej zdolność do czynności prawnych lub pozbawienie praw publicznych.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni liczonym od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu i wymaga formy pisemnej.
 3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, doręcza się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na zwołanym w tym celu zebraniu nadzwyczajnym. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
 4. W sprawach dotyczących obliczania terminów do wnoszenia odwołania, nieuregulowanych w ust. 2 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy Tytułu V Kodeksu Cywilnego. Odwołanie wniesione po terminie lub w innej formie niż pisemna, nie podlega rozpoznaniu.
 5. Termin do wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe.
 • § 14

Każdy członek ma prawo do pełnego uczestnictwa we wszystkich formach działania Stowarzyszenia oraz do korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia. Nie dotyczy to członków honorowych.

 

ROZDZIAŁ IV

 Władze Stowarzyszenia

 • § 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Główny, zwany dalej Zarządem
 3. Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją Rewizyjną
 • § 16
 1. Wyboru i odwołania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres kadencji, która trwa 3 lata.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  2. pisemnej rezygnacji;
  3. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 • § 17

Uchwały Zarządu  Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (qworum) chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 • § 18

Uchwały  Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (qworum) chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.

 • § 19

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub  Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko, na okres do upływu obecnie trwającej kadencji organu.

 • § 20

Członkowie Stowarzyszenia pełnią swe funkcje we władzach Stowarzyszenia nieodpłatnie.

Walne Zebranie Członków

 • § 21
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (dalej: Walne Zebranie).
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie specjalni.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z własnej inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od podjęcia takiej uchwały przez Zarząd lub od dnia złożenia wniosku przez członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek obrad może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 7. Ważność Walnego Zebrania i podejmowanych na nim uchwał, zależy od ilości obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia (kworum) oraz wysłania wszystkim członkom zwyczajnym Stowarzyszenia, uprawnionym do głosowania na Walnym Zebraniu zawiadomień, o których mowa w § 22.
 8. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebranie w terminie, o którym mowa w ust. 6, uprawnienie to przysługuje Komisji Rewizyjnej. Postanowienia zawarte w ust. 7 oraz w § 22 stosuje się odpowiednio.
 • § 22
 1. Kworum niezbędne dla ważności Walnego Zebrania wynosi 1/2 liczby członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków należy określić dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania. Zawiadomienia wysyła Zarząd listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania. Zamiast listu poleconego, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail, jeżeli uprzednio dana osoba wyraziła na to pisemną zgodę.
 3. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu należy dołączyć proponowany porządek obrad.
 • § 23
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. określenie liczby członków wchodzących w skład Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej na daną kadencję;
  2. wybór i odwołanie prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Głównego ;
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz ich odwołanie;
  4. uzupełnianie składu w/w organów według zasad ogólnych;
  5. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania oraz regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. akceptacja planów realizacji założeń statutowych przedkładanych przez Zarząd;
  7. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
  8. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  9. uchwalenie wysokości wpisowego oraz składek, w tym składki minimalnej o której mowa w § 10 ust. 2;
  10. uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmiana;
  11. rozwiązanie Stowarzyszenia w drodze uchwały;
  12. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w przedmiocie innych spraw, nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek obrad nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu, wybiera Przewodniczącego Walnego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
 4. W razie nieobecności Prezesa Zarządu, Walne Zebranie otwiera inny członek zarządu, a w sytuacji braku takiej możliwości, robi to najstarszy wiekiem spośród obecnych członków zwyczajnych.
 • § 24
 1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 1/2 ilości członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
 2. Szczegółowe zasady działania Walnego Zebrania określa jego regulamin.

Zarząd Stowarzyszenia

 • § 25
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1 do 7 osób, wybieranych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, w jego skład wchodzą: Prezes, Dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik. Jeżeli w skład Zarządu wchodzą mniej niż cztery osoby, funkcję Sekretarza może pełnić Prezes Zarządu lub funkcję Skarbnika Wiceprezes Zarządu.
 3. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są uprawnieni i obowiązani do wspólnego prowadzenia spraw Stowarzyszenia, chyba że statut stanowi inaczej.
 5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
 6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • § 26
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  3. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. opracowywanie rocznych planów realizacji założeń statutowych,
  6. ustalenie preliminarza budżetowego,
  7. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia wobec Walnego Zebrania Członków,
  8. organizowanie szkoleń, wycieczek i innych form rekreacji oraz realizacja założeń statutowych Stowarzyszenia,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz skreślania z listy członków Stowarzyszenia,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania członkom zwyczajnym Stowarzyszenia, na wniosek zainteresowanej osoby, statusu Członka Specjalnego Stowarzyszenia,
  11. zawiadomienie Sądu Rejestrowego oraz organu nadzorującego o wszelkich zmianach statutu,
  12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
  13. podejmowanie uchwał oraz wykonywanie innych zadań przewidzianych niniejszym statutem.
 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolegialnego działania.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa jego regulamin.

 

Komisja Rewizyjna

 • § 27
 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych uchwałą Walnego

Zebrania Członków.

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia lub służby
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 • § 28
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  2. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, a także żądanie udzielenia wyjaśnień,
  4. prowadzenie kontroli opłacania składek członkowskich,
  5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania,
  6. prawo wnioskowania o odwołanie członków Zarządu,
  7. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  8. podejmowanie uchwał oraz wykonywanie innych zadań przewidzianych niniejszym statutem.
 2. Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej ma obowiązek udostępnić wszelką dokumentację Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin.

ROZDZIAŁ IV a

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - REGIONY i ich władze

 • § 29
 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – REGIONY.
 2. Członkowie REGION-u uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 3. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego REGION-u powołanego przez Zebranie Założycielskie REGION-u liczące nie mniej niż 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu REGION-u podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Struktura organizacyjna REGION-u

 • § 30
 1. Władze REGION-u to:
  1. Walne Zebranie Członków REGION-u,
  2. Zarząd REGION-u,
  3. Komisja Rewizyjna Region-u.
 2. Uchwały wszystkich władz REGION-u Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz REGION-u Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. W razie, gdy skład władz REGION-u Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • § 31

Walne Zebranie Członków REGION-u

 1. Najwyższą władzą REGION-u Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków REGION-u. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd REGION-u raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie REGION-u zwołuje Zarząd REGION-u:
  1. . z własnej inicjatywy,
  2.  na żądanie Komisji Rewizyjnej REGION-u,
  3.  na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych REGION-u Stowarzyszenia
 4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków REGION-u to:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności REGION-u,
  2. wybieranie i odwoływanie władz REGION-u,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi REGION-u,
  4. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu REGION-u,
  6. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się REGION-u Stowarzyszenia.
 • § 32

Zarząd REGION-u Stowarzyszenia

 1. Zarząd REGION-u składa się z 2 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu REGION-u odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Kompetencje Zarządu REGION-u to:
  1. kierowanie bieżącą pracą REGION-u Stowarzyszenia,
  2. realizacja uchwał Walnego Zebrania REGION-u i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem REGION-u Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania REGION-u,
  5. przyjmowanie i wykluczanie członków REGION-u Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie REGION-u Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  7. zgłaszanie informacji o zmianie władz REGION-u do Zarządu Stowarzyszenia.
 • § 33

Komisja Rewizyjna REGION-u

 1. Komisja Rewizyjna REGION-u jest niezależnym od Zarządu REGION-u organem REGION-u Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
  1. kontrola całokształtu działalności REGION-u Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu REGION-u wraz z oceną działalności REGION-u Stowarzyszenia i Zarządu REGION-u,
  4. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu REGION-u w razie jego bezczynności ,
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania REGION-u
  7. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie REGION-u Stowarzyszenia

 

 

 • § 34
 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez REGION działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu REGION-u Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie REGION-u kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu REGION-u Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej REGION-u, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach REGION-u Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 • § 35
  1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
  2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Źródłami powstania majątku oraz dochodami Stowarzyszenia są:
   1. składki członkowskie,
   2. darowizny,
   3. spadki,
   4. zapisy,
   5. subwencje,
   6. dochody z własnej działalności,
   7. dochody z majątku Stowarzyszenia,
   8. datki z ofiarności publicznej,
   9. dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego
   10. dofinansowania,
   11. granty,
   12. środki otrzymane od sponsorów,
   13. wpłaty na cele statutowe,
   14. dochód z odsetek z prowadzonych na rzecz Stowarzyszenia:
 • rachunków bankowych,
 • lokat bankowych,
  1. dochód z odsetek z posiadanych przez Stowarzyszenie akcji, obligacji i innych papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych,
  2. dochody z reklam, usług promocyjnych i sponsoringu dokonywanego na rzecz jednostek administracji państwowej, rządowej i samorządowej, oraz podmiotów gospodarczych poprzez:
   1. umieszczenie nazw tych jednostek lub podmiotów w nazwach turniejów, pikników, zawodów, pokazów lub imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
   2. umieszczenie logo lub nazwy sponsora na stronie internetowej Stowarzyszenia,
   3. reklamę wizualną (np. zamieszczanie bannerów lub roll up’ów z logo tych jednostek lub podmiotów gospodarczych na turniejach, piknikach, zawodach, pokazach lub imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie).
 • § 36
 1. Składki członkowskie powinny być płacone jednorazowo w terminie do końca marca każdego roku.
 2. Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

Sposób reprezentacji

 • § 37
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, uprawniony jest:
  1. w sprawach nieprzekraczających zobowiązań w wysokości 2.000 zł – każdy członek Zarządu działający samodzielnie,
  2. w sprawach przekraczających zobowiązania w wysokości 2.000 zł – dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 • § 38

Niniejszy statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały, powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków  Stowarzyszenia.

 • § 39
 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przekazany na cel społeczny wskazany zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.